مزایای استفاده از گچ

​روشهای مختلف تشکیل سنگ گچ
20/09/2017
ذخایر سنگ گچ
20/09/2017

گچ (سولفات كلسيم) داراي دو عنصر غذايي پرمصرف كلسيم و گوگرد است

به دليل حلاليت نسبتاً مناسب گچ، عناصر غذايي كلسيم و گوگرد براحتي در اختيار ريشه گياه قرار مي گيرد.

گچ موجب بهبود و استحكام ساختمان خاك مي شود

در خاكهاي سديمي ذرات خاك پراكنده هستند و وجود سديم مانع نزديك شدن اين ذرات به يكديگرشده و از تشكيل ساختمان خاك جلوگيري مي كند.كلسيم داراي دو بار مثبت بوده و براحتي جايگزين سديم شده و موجب نزديك شدن ذرات رس و تشكيل ساختمان مي شود. هر چقدر دانه بندي خاك بيشتر باشد، نفوذ هوا و آب و ريشه راحت تر صورت مي گيرد.

جهت اصلاح خاكهاي سديمي از گچ استفاده مي شود

خاكهاي سديمي، خاكهايي هستند كه شوري آنها كم، مقدار سديم تبادلي و واكنش pH خاك بالا است. در سطح اين خاكها لكه هاي قهوه اي و چرب مشاهده مي شود كه حاصل پراكنش ذرات هوموس خاك توسط سديم مي باشند. خاكهايي كه چندين سال با آبهاي شور آبياري شده اند، چنانچه با آب شيرين (جابجايي موتور پمپ) آبياري شوند، نمكهاي محلول از خاك شسته مي شوند و سديم بر روي ذرات خاك باقي مي ماند. اين سديم موجب پراكنش ذرات خاك، كاهش نفوذپذيري خاك، مختل شدن تهويه خاك و افزايش pH خاك به بالاتر از 8/5 و در مواردي حتي 10 تا 11 نيز مي گردد.

گچ جهت اصلاح خاكهاي رسي و داراي لايه متراكم استفاده مي شود

قبل از احداث باغ با اضافه كردن كودهاي حيواني، مالچ و بقاياي گياهي به خاك و شخم زدن عميق سختي اين خاكها تا حدي اصلاح مي گردد ولي چنانچه باغ اصلاح شده باشد امكان استفاده از كود حيواني و بقاياي گياهي و زير و رو كردن خاك وجود ندارد. در چنين شرايطي مي توان با استفاده از گچ به صورت متوالي طي يك دوره سه ساله نفوذپذيري خاك را افزايش داده و خاك را پوك نمود. استفاده بلند مدت از گچ موجب شسته شدن ميليون ها ذره رس ريز شده و لايه سخت و رسي خاك را نفوذپذير و سست تر نمايد. گچ دانه اي براي استفاده در سطح خاك باغات بهتر است.

گچ موجب كاهش pH خاكهاي سديمي مي شود

بالا بودن pH خاكهاي سديمي يك مشكل بزرگ براي جذب بعضي از عناصر غذايي از قبيل آهن و روي است. تصعيد ازت از سطح اين خاكها هنگامي كه كودهاي ازته در سطح خاك پاشيده مي شود، يكي ديگر از معضلات، pH بالاي خاكهاي سديمي است. استفاده از گچ pH اين خاكها را كاهش داده و به حد خنثي (7/8-7/5) مي رساند. اين محدوده pH براي رشد و نمو اكثر گياهان زراعي و باغی قابل قبول است.

گچ پايداري مواد آلي در خاك را افزايش مي دهد

كلسيم حاصل از انحلال گچ موجب اتصال مواد آلي به ذرات رس خاك و تشكيل خاكدانه هاي با استحكام زياد مي شود.چسبيدن مواد آلي به سطوح كلوئيدي پايداري اين مواد را افزايش مي دهد.

استفاده از گچ موجب اصلاح نسبت كلسيم به منيزيم به نفع كلسيم مي شود

در اكثر باغات پسته نسبت كلسيم به منيزيم در محلول خاك به حدي پايين است كه زيادي منيزيم، جذب كلسيم را محدود كرده است. پيدايش عارضه لكه پوست استخواني پسته احتمالاً در رابطه با همين مسأله مي باشد. مقدار كلسيم مورد نياز براي تشكيل پوسته استخواني ميوه پسته خيلي زيادتر از مقدارلازم براي رشد برگ و ساير اندام هاي گياه است، عليرغم اينكه ماده مادري اكثر خاكهاي ما آهكي بوده و مقدار مطلق كلسيم در محلول خاك كافي و حتي بالاتر از حد مورد نياز است، زيادي منيزيم محل هاي جذب كلسيم بر روي سطح ريشه را اشغال كرده و مانع از جذب كلسيم توسط ريشه مي شود.

استفاده از گچ مدت زماني را كه پس از آبياري مي توان زمين را شخم زد، كوتاه مي كند

زمين هايي كه گچ دريافت كرده اند را مي توان با درصد رطوبت بالاتري شخم زد بدون اينكه خطر فشردگي يا تخريب ساختمان خاك وجود داشته باشد. به عبارتي در دامنه وسيعتري از رطوبت، خاك قابل شخم مي باشدو بازده مصرف انرژي را براي شخم كاهش مي دهد.

استفاده از گچ بازده آب آبياري را افزايش مي دهد

افزودن گچ به خاك بخصوص در مناطق خشك موجب افزايش ضريب نفوذ آب، افزايش هدايت هيدروليكي خاك، افزايش ذخيره رطوبتي خاك و نفوذ ريشه به اعماق پايين ترمي شودكه همگي بازده آب آبياري را افزايش مي دهند. خاكهاي تيمار شده با گچ بين 25 تا 70 درصد آب قابل استفاده بيشتري نسبت به خاك هاي بدون گچ در خود ذخيره مي كنند و در بيشتر موارد درآمد ناشي از كاهش مصرف آب بيشتر از هزينه استفاده از گچ مي باشد.

گچ به جذب عناصر غذايي توسط گياه كمك مي كند

كلسيمي كه در اثر انحلال گچ در محلول خاك آزاد مي شود، از اجزاي اصلي مكانيسم هاي زيست شيميايي است كه در جذب بيشتر عناصر غذايي توسط ريشه درخت نقش ايفا مي كند. در صورت عدم وجود كلسيم به اندازه كافي در ريشه گياه اين مكانيسم هاي جذبي دچار اختلال مي شوند.

گچ سميت عناصر فلزي سنگين را كاهش مي دهد

كلسيم به عنوان تنظيم كننده تعادل عناصر غذايي كم مصرف شامل آهن، روي، منگنز و مس در گياه عمل مي كند. كلسيم تعادل عناصري را كه توسط گياه جذب شده ولي براي گياه ضروري نمي باشند را نيز كنترل و از جذب زياد اين عناصر توسط گياه جلوگيري مي كند.

گچ موجب افزايش كيفيت ميوه شده و از بعضي بيماريهاي گياهي نيز جلوگيري مي كند

در اكثر ميوه هاي در حال رشد مقدار كلسيم در مرز كمبود ديده مي شود. براي برداشت ميوه با كيفيت خوب، وجود كلسيم كافي ضروري است. حركت كلسيم داخل گياه و از اندامي به اندام ديگر خيلي كند صورت مي گيرد. اين سرعت حركت كم در انتهاي سيستم انتقال گياه كه معمولاً ميوه ها قرار دارند، خيلي كندتر نيز مي شود. بنابراين كلسيم بايد پيوسته در اختيار ريشه گياه قرار داشته باشد. كلسيم موجود درگچ موجب جلوگيري از بيماري پوسيدگي گلوگاه در هندوانه و گوجه فرنگي وعارضه لكه تلخ در سيب درختي مي شود.بيماري پوسيدگي ريشه در آواكادو كه توسط فيتوفترا ايجاد مي شود تا اندازه اي توسط گچ قابل كنترل است.

گچ موجب كاهش وزن مخصوص ظاهري خاك مي شود

كاهش وزن مخصوص ظاهري خاك به معني پوك تر شدن خاك است. هر چقدر خاك پودرتر شود شرايط براي رشد و توسعه ريشه مناسبتر مي شود. هر چه گسترش ريشه ها در خاك بيشتر باشد جذب آب و عناصري مثل فسفر كه جذب آنها به مقدار ريشه وابسته افزايش مي يابد.

گچ اثر سمي كلرور سديم را كاهش مي دهد

كلسيم موجود در محلول خاك جذب سديم توسط ريشه را كاهش مي دهد. بنابراين در خاكهاي شور وسديمي كه نمك غالب كلرور سديم است، استفاده از گچ مقاومت به شوري و سديم را افزايش مي دهد. محل جذب كلسيم و سديم بر روي ريشه يكسان مي باشد. هر چه ميزان كلسيم در محلول خاك بيشتر باشد تعداد زيادتري از محلهاي جذب به كلسيم اختصاص يافته و بدين طريق جذب عنصر حطرناك سديم كاهش مي يابد.

گچ قادر به كاهش pH ريزوسفر است

جذب كلسيم توسط ريشه گياه مي تواند pH اطراف ريشه گياه را كاهش دهد. جذب كلسيم با آزاد شدن يون هيدروژن در محلول خاك اطراف ريشه همراه است. كاهش pH ريزوسفر جذب بعضي از عناصر غذايي مثل آهن و روي را افزايش مي دهد.

گچ هدر رفت كودهاي ازته به شكل تصعيد را كاهش مي دهد

كلسيم حاصل از انحلال گچ از تصعيد نيتروژن كودهاي ازته جلوگيري مي كند. توصيه مي شود كه كودهاي ازته به صورت سرك و در سطح خاك پاشيده شوند.

گچ مي تواند بخش خيلي كمي از اكسيژن مورد نياز ريشه رانيز تأمين كند

جذب و متابولسيم يون سولفات توسط ريشه موجب آزاد شدن اكسيژن همراه گوگرد موجود در آنيون سولفات داخل ريشه مي شود. اكسيژن توليد شده بتدريج از محيط داخل ريشه وارد ريزوسفر مي گردد. به اين طريق بخشي از اكسيژن مورد نياز ريشه تأمين مي شود.

گچ به رشد و نمو كرم هاي خاكي در خاك كمك مي كند

دادن توأم گچ به همراه مواد آلي موجب افزايش رشد و فعاليت كرم هاي خاكي مي گردد كه افزايش فعاليت آنها به نوبه خود موجب افزايش تهويه، دانه بندي خاك، مخلوط شدن و به هم خوردن خاك مي شوند.

گچ ميزان فرسايش و توليد روان آب را درزمين هاي شيب دار كاهش مي دهد

مطالعات انجام شده در دانشگاه جورجيا بر روي اثرات گچ نشان داد كه طي يك بارندگي نيم ساعته با سرعت يك تا يك و نيم اينچ بر ساعت ، خاكي كه گچ دريافت كرده بود، 71 درصد بارندگي را جذب كرده ولي خاك شاهد كه گچ دريافت نكرده بود فقط 46 درصد بارندگي را جذب و بقيه به صورت روان آب بر سطح خاك جاري گرديد.

گچ مانع ازايجاد شرايط غرقابي در خاك مي گردد

گچ توانايي خاك را در زهكشي آب اضافي خاكهاي با بافت سنگين افزايش مي دهد. در بعضي از باغهاي پسته كه خاك سنگين بوده و يا در اثر قليائيت ساختمان خاك تخريب شده و نفوذپذيري كاهش يافته است مشاهده مي شود كه تا مدت زمان زيادي بعد از آبياري آب در كرتها باقي مانده و امكان وارد شدن به باغ و انجام عمليات شخم، سمپاشي و … تا چند روز وجود ندارد. استفاده از گچ به مقدار لازم و به روش مناسب با افزايش نفوذپذيري خاك مانع از ايجاد شرايط غرقابي مي شود. غرقاب بودن خاك شرايط تهويه اي را مختل كرده و از طرفي وجود رطوبت زياد به رشد و تكثير قارچ هاي بيماريزا مثل عامل گموز كمك مي كند.
گونه های مختلف گچ
· گچ سفيد ساختماني
جهت توليد گچ سفيد ساختماني ابتدا مخلوطي از انواع مختلف سنگ گچ استخراجي پس از دو مرحله عمليات خردايش و سنگ شكني با دانه بندي يكنواخت وارد خط توليد مي شود . اين مخلوط يكنواخت در كوره هاي افقي دوار و در دماها و مدت زمان هاي مختلف پخته و اصطلاحاً كلسيته مي شود گچ كلسيته پس از خروج از كوره تحت دو مرحله آسيا و خردايش ريزدانه قرار مي گيرد . گچ سفيد ساختماني پس از آسياشدن سرند شده و با دانه بندي همگن و مشخص آماده بسته بندي و ارائه مي شود . اين پاكت ها هم از كاغذ و هم از مواد پروپليني مقاوم در برابر آب توليد مي شود .
· گچ خانواده
گچ خانواده يكي از محصولات جديد مي باشد كه در سال 1383طراحي، توليد و در همان سال به بازار عرضه شد و مورد استقبال زياد مصرف كنندگان قرار گرفت هدف از توليد اين محصول رفاه مصرف كننده گان ودسترسي آسان به گچ مورد نياز جهت مصارف خانگي و كارگاهي از قبيل مجسمه سازي ،كاردستي كودكان، نصب ابزارهاي گچي ، زير سازي براي نقاشي، گچكاري هاي مختصر و غيره مي باشد.
· گچ كريستال
گچ کريستال نوع ويژه ای از محصولات گچی است که بنا به نياز بازارهای داخلي و خارجی برای مصارف خاص و تکنيکی توليد می گردد. گچ كريستال را برای سفيد کاری با کيفيت بالا، گچ کاری با گيرش بلند مدت، دکورسازی و ظریف کاری و پوشش ديوارهای داخلی با وزن تقريبی 40 کيلو گرم بکار می برند.
· گچ عاج
گچ عاج داراي دانه بندي مافوق نرم و ميكرونيزه است . اين محصول براي مصارف خاص صنعتي و پزشكي مانند : رومالي و كشته كشي ساختمان ، مجسمه سازي و ساخت مجسمه هاي دستي ، توليد قطعات گچي پيش ساخته جهت گچ بري هاي ساختمان ، نصب ابزار گچي و گچبري ، دندان سازي ، گچ پزشكي ، ساخت رنگ لعابي ، ساخت گچ تحرير و غیره به كار گرفته مي شود .
· گچ پودر
گچ پودر در ساخت و سازهاي داخلي ساختمان بطور معمول مورد استفاده قرار مي گيرد.
· گچ ميكرونيزه
گچ ميكرونيزه عمدتا در ساخت دكور مورد استفاده قرار مي گيرد. اين نوع گچ از مواد اوليه با كيفيت بسيار بالا توليد مي شود.

مدیریت صمیم درخشان
مدیریت صمیم درخشان
صمیم درخشان شرکت بهره بردار از معدن سنگ گچ چاه دراز بندر خمیر است که علاوه بر بهره برداری از این معدن به امور صادرات سنگ گچ و گچ به کشورهای مختلف و واردات تجهیزات معدن و ساختمانی مشغول است.