منابع سرشار علمی موجود در ایران كه از دیر باز مورد توجه بوده است بی شك سرمایه ای ارزشمند است كه حیات علمی، توسعه و رشد صنعتی كشور بدان وابسته است. این در حالی است كه تقاضای روز افزون منابع در جهان مرتباً افزایش سهم كشور ما را در تولید می‌طلبد.

خط مشی صمیم درخشان

خط مشی شرکت با تکیه و تمرکز بر دو محور بنیادی اهتمام در کیفیت و احترام به مشتری و حفظ محیط زیست، در 5 اصل به شرح زیر می باشد:

  1. ارتقای کیفیت محصول با رویکرد زیست محیطی جهت افزایش رضایتمندی مشتریان و جامعه از عملکرد شرکت
  2. افزایش سهم بازار و توسعه نام آوری شرکت (برندسازی) از طریق بهبود و ارتقای کیفیت،
  3. آموزش و توانمندسازی منابع انسانی شرکت به منظور رشد قابلیت و صلاحیت کارکنان جهت بهبود عملکرد در زمینه ارتقای کیفیت محصول و کنترل پیامدهای زیست محیطی
  4. تامین سلامت محیط کار از طریق بهبود فعالیت های ایمنی و بهداشت شغلی جهت ایجاد شرایط فیزیکی و روانی مناسب و مطمئن برای اجرای موفق اهداف شرکت
  5. پیگیری و اجرای آخرین قوانین، مقررات و الزامات پذیرفته شده از سوی شرکت در زمینه عملکرد زیست محیطی، ایمنی و بهداشت شغلی