فرایند تولید- معدن

احداث جاده های دسترسی

احداث جاده های دسترسی

آماده سازی جبهه کارهای معدنی

آماده سازی جبهه کارهای معدنی

حفاری جبهه های کاری

حفاری جبهه های کاری

انفجار

انفجار

کنترل کیفیت مواد خام

خردایش اولیه

خردایش اولیه

بارگیری و تحویل به واحد خردایش

 


     بارگیری و تحویل به واحد خردایش